APOSİTİLLE TASTİK ŞERHİ
 
5 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında kullanılacak idari nitelikteki belgeler ile sözleşme dışındaki ülkelere gidecek belgelerin "Apostille tasdik şerhi" Kaymakamlığımız tarafından yapılmaya başlanılmıştır.
 
Yapılacak İş ve İşlemler
İşlem Adı
TASDİK

 
Kurum Adı
İspir  Kaymakamlığı

 
Kısa Bilgi
 
Apostille Tasdik: İlçede düzenlenmiş, Yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(Konsolosluk onayına gerek yoktur) 
 
Normal Tasdik: İlçede düzenlenmiş,yurt dışına götürülecek resmi belgelerin tasdiki.(konsolosluk onayına gerek vardır.)
 

 
Başvuru Koşulları
 
1. Yurtdışına götürülecek belgelerin ilçedeki resmi dairelerce düzenlenip onaylanmış olması. 
 
2.Yabancı uyruklu şahıslar için ildeki Konsolosluğunca düzenlenerek onaylanmış olması.(Evlenme Ehliyet belgesi v.s)
 

 
Gerekli Belgeler
1.Tasdiki talep edilen evrakın dışında herhangi bir belge gerekmemektedir.

 
İşlem Adımları
 
APOSTİLLE TASDİKİ: 
 
1.Apostille evrakın arkasına yapıştırılır ve içi doldurulur. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.İmzaya sunulur. 
4.İmzalayanın adı ve ünvanı ilgili satıra yazılır. 
 
NORMAL TASDİK: 
 
1.Evrakta onayı olan resmi dairenin kaşesi basılır ve mühürlenir. 
2.Evrak kaydedilerek kayıt numarası verilir. 
3.Evrak yetkilisince imzalanır. 
 
 

 
Başvuru Yeri
Kaymakamlık (Yazı İşleri Müdürlüğü)

 
Başvuru Şekli
 
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.
Şahsen yapılmayan bir başvuru,ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
 

 
Özel Durumlar
Tasdiki talep edilen evrakların orjinal olması,mutlaka ilgili dairesinin mühürü ile yetkili kişilerin imzasını taşımasını gerekmektedir. Şirket adına evrak tasdik ettirecek kişilerin yanında şirket kimliği veya şirket tarafından düzenlenmiş yetki belgesi bulunması gerekmektedir.
 
 
GENELGE
Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
 
GENELGE
No:68/1
 
    Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelgemizin Sözleşmeye taraf olan devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
        (1) Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”nin onaylanması, 20/06/1984 tarih ve 3028 sayılı Kanunla uygun bulunmuş ve 16/09/1984 tarih ve 18517 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
        (2) Sözleşme, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme ile bir âkit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir âkit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.
        (3) Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf devletler Ek (1)’de yer almaktadır.  
        (4) Onay belgelerinin teatisi sırasında Hükümetimizce, Sözleşmenin 6’ncı maddesi uyarınca tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.
        (5) Anılan Sözleşmenin 1’inci maddesinin (a) bendinde; savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgelerin, (b) bendinde; idari belgelerin, (c) bendinde; noter senetlerinin, (d) bendinde; kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmî makam ve noterlerce tasdiki gibi resmî beyanların, “resmî belge” olarak nitelendirildiği belirtilmiştir. 
        (6) Sözleşmenin 1’inci maddesinde; taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan resmî belgeler sayılmıştır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinde ise imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatını ve gerektiğinde bu belge üzerinde mühür veya aslı ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin, belgenin verildiği devlet yetkili makamınca bu belgeye 4’üncü maddede tanımlanan tasdik şerhinin (Apostil) konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 4’üncü maddede; Sözleşmeye ekli örneğe uygun olarak, tasdik şerhinin bizzat belgenin veya buna eklenecek kağıdın üzerine konulacağı, tasdik şerhini koyan makamın resmî dilinde veya ikinci bir dilde yazılabileceği, ancak tasdik şerhinin “Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961” başlığının Fransızca olarak belirtilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
        (7) Sözleşmenin 3 ve 4’üncü maddelerine göre tasdik şerhi, Ek (2)’de yer alan  örneğine  uygun olarak en az dokuz santimetre kenarlı kare biçiminde hazırlanmalı ve bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh, tasdik edilen belge ile birleştirilerek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır.
        (8) 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.
        (9) İş bu Genelge ile, Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ilişkin 01/01/2006 tarihli ve 68 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
        (10) Bu Genelgenin ekleri, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek www.uhdigm.adalet.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır. 
    Bilgi edinilmesini ve yabancı resmî belgelere tasdik şerhi (Apostil) işlemlerinin bu Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen gösterilmesini rica ederim.

                                                                                                                                                                                                                             Mehmet Ali ŞAHİN 
                                                                                                                                                                                                                                         Bakan  
  
 
Tasdik Şerhi örneği
(Apostille)
Tasdik Şerhi en az 9 cm. kenarlıklı kare biçiminde olacaktır.
TASDİK ŞERHİ
(5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)
APOSTİLLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
1. Ülke TÜRKiYE - LA TURQUIE
İşbu resmi belge:
2. ................ tarafından imzalanmıştır
3. İmzalayanın sıfatı... ......................... dır.
4. ...................................'nin mühür/damgasını taşımaktadır.
TASDİK
5. .................... 'da
6. ...................... günü
7. ............................... tarafından
8.  No..................... ile tasdik edilmiştir.
9.  Mühür/Damga                            10. İmza:
...............................                      ................................
 
 
ANNEX TO THE CONVENTION
Model of certificate
The certificate will be in the form of a square with sides at least 9 centimeters long
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.   Country: ....................................................................
This public document
2.   has been signed by .....................................................
3.   acting in the capacity of ...............................................
4.   bears the seal/stamp of ..............................................
Certified
5.   at ........................        6.  the ..................................
7.   by   ..........................................................................
8.   No ...........................................
9.   Seal/stamp                                  10.   Signature
....................................................    ......................................
 
 
 
TASTİK İŞLEMİNİN YAPILDIĞI EVRAK TÜRLERİ
 
    İdari Belgeler        
        Resmi Daireler ( Nüfus, Milli Eğitim, Sağlık Müdürlükleri v.s., Üniversiteler, Noterler ve Meslek Odaları ( İzmit Ticaret Odası, İzmit Sanayi Odası v.s.) tarafından düzenlenen her türlü resmi mühür taşıyan evraklardır. 
        İlçemizde düzenlenen idari belgeler için yukarıda tanımlanan Apostille ve Normal Tasdik İşlemleri Kaymakamlıklarınca yapılmaktadır.
 
    Adli Belgeler        
        Mahkemelerce ve Cumhuriyet Savcılıklarınca düzenlenen evraklardır. (Sabıka Kaydı, mahkeme kararı v.s.) 
        Bu belgeler üzerine tasdik verecek yetkili makamlar mahkemenin ve Cumhuriyet Savcılığının bulunduğu bölgedeki Adalet Komisyonu Başkanlıklarıdır. (Bu belgeler için Kaymakamlığımızca tasdik işlemi yapılmamaktadır.)
 
 
 
YURT DIŞINA GÖTÜRÜLECEK İDARİ BELGELER İÇİN TASTİK İŞLEM AŞAMALARI
 
 
        1. İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bir Nüfus Kayıt Örneğinin orijinali Kaymakamlığımızca  Apostılle Tasdiki ile tasdik edilecektir. Apostılle’nin geçerli olmadığı ülkeye gidecekse Kaymakamlığımızca normal tasdik yapılacak ve Valilik tasdikine sunulacaktır.
 
        Tercüme edilecek ise noter tasdikli tercüme evraklarının Apostılle Tasdikleri Kaymakamlığımızca yapılacak, Apostılle olmayacak ise Valiliğimizin tasdikine sunulacaktır.

        2. Öğrenci Evrakı için;

        İlimizdeki bir üniversiteden alınan öğrenci belgelerinin (diploma, transkrip v.s.) orijinalleri üzerine tasdik işlemleri Valiliğimizce yapılmaktadır. Noter tasdikli tercümelerinin ise Apostılle Tasdiki Kaymakamlığımızca yapılacaktır.

        İlk ve Ortaöğrenim Belgelerinin orijinalleri (lise diploması v.s.) için Apostılle Tasdik işlemi Kaymakamlığımızca yapılacaktır. Apostılle olmayacaksa, bu belgeler öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığımızca ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce normal tasdik yapıldıktan sonra Valilik tasdikine sunulacaktır.

        3.Ticari Belgeler İçin;

        İhracat yapan firmalar tarafından, ilimizde mevcut meslek odalarından (İzmitTicaret Odası, İzmit Sanayi Odası  v.s.) almış oldukları ihracat belgeleri (menşei şahadetnamesi, konişmento v.s.) için tasdik işlemleri Valiliğimizde yapılmaktadır.

        4. Yine Valiliğimize bağlı diğer resmi daireler (İl Milli Eğitim, İl Sağlık, Bayındırlık ve İskan  İl Müdürlüğü v.s.) tarafından düzenlenip yurt dışına götürülecek evrakların tasdik işlemleri  Valiliğimizde yapılmaktadır.

        5. İlimizdeki Konsolosluklarca düzenlenmiş ve Evlendirme Dairelerinde kullanılacak Evlenme Ehliyet Belgelerinin tasdiki ile  yabancı uyruklu şahıs tarafından ilimizdeki konsolosluğundan almış olduğu ve ülkemiz makamlarına sunacağı diğer evrakların  tasdiki Valiliğimizde yapılmaktadır.

        6.Yurt dışında düzenlenip ülkemizde kullanılacak evrakların orijinalleri için geldiği ülke makamlarınca Apostılle Tasdikli veya o ülkedeki T.C.Konsolosluğunca tasdik edilmiş olarak getirilmesi gerekir. Bu şekilde getirilen evraklar gerekirse tercüme edildikten sonra o haliyle kullanılmak istenilen makama sunulacaktır.

        Yabancı ülkedeki T.C.Konsolosluğunca tasdikli evrakların yeniden ülkemizde herhangi bir makamca tasdikine gerek yoktur. Ancak tereddüt edilmesi ve talep edilmesi halinde Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesince tasdik edilebilecektir
 
 
 
 
APOSİTİLLE SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER
 
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması (Apostille) Sözleşmesine Taraf Ülkelerin Listesi
 1.  
Almanya Federal Cum.
 1.  
Kıbrıs Rum Kesimi
 1.  
Amerika Birleşik Devletleri
 1.  
Karadağ
 1.  
Andora
 1.  
Kazakistan
 1.  
Antigua ve Barbuda
 1.  
Kolombia
 1.  
Arjantin
 1.  
Kore Cumhuriyeti
 1.  
Arnavutluk
 1.  
Lesotho
 1.  
Avusturya
 1.  
Letonya
 1.  
Avustralya
 1.  
Liberya
 1.  
Azerbaycan
 1.  
Lehistan
 1.  
Bahama Adaları
 1.  
Litvanya
 1.  
Barbados
 1.  
Lüksemburg
 1.  
Belçika
 1.  
Macaristan
 1.  
Belize
 1.  
Makedonya
 1.  
Beyaz Rusya (Belarus)
 1.  
Malawi
 1.  
Bosna-Hersek
 1.  
Malta
 1.  
Botswana
 1.  
Marshal Adaları
 1.  
Brunei
 1.  
Mauritus
 1.  
Bulgaristan
 1.  
Meksika
 1.  
Cook İsland Adaları
 1.  
Monako
 1.  
Çek Cumhuriyeti
 1.  
Moldovya
 1.  
Çin Halk Cum.
 1.  
Namibia
 1.  
Danimarka   
 1.  
Niue
 1.  
Dominik Cum.
 1.  
Norveç
 1.  
Ekvator
 1.  
Panama
 1.  
El Salvador
 1.  
Polonya
 1.  
Ermenistan
 1.  
Portekiz
 1.  
Estonya
 1.  
Romanya
 1.  
Fiji
 1.  
Rusya Federasyonu
 1.  
Finlandiya
 1.  
Saint Vincent ve Granada
 1.  
Fransa
 1.  
Samoa
 1.  
Grenada
 1.  
San Marino
 1.  
Güney Afrika
 1.  
Santa Kitts ve Nevis
 1.  
Gürcistan
 1.  
Santa Lucia
 1.  
Hırvatistan
 1.  
Seyşeller
 1.  
Hindistan
 1.  
Sırbistan
 1.  
Hollanda
 1.  
Slovakya
 1.  
Honduras
 1.  
Suriname
 1.  
İngiltere
 1.  
Slovenya
 1.  
İrlanda
 1.  
Swaziland
 1.  
İspanya
 1.  
Tonga
 1.  
İsrail
 1.  
Trinidad ve Tobago
 1.  
İsviçre
 1.  
Türkiye
 1.  
İsveç
 1.  
Ukrayna
 1.  
İzlanda
 1.  
Venezuella
 1.  
İtalya
 1.  
Yeni Zelanda
 1.  
Japonya
 1.  
Yunanistan