2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN :
 
 *  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip 21 yaşını doldurmuş en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer.Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.
 *  Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından 72 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.
 *  Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;
 *  Açık kimlikleri,
 *  Meslekleri,
 *  İkametgahları,
 *  Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
 *  Nüfus cüzdan örneği,
 *  Adli sicil kaydı,
 *  Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi,
 *  Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)
 *  Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.
 
TİYATRO,KONSER DÜZENLEYECEKLERDEN İSTENEN GEREKLİ BELGELER
 
    2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek Madde-1 gereği, mahallin en büyük Mülki Amirine en az 48 saat önceden müracaat sureti ile oyun ve temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir. Dilekçe ile yapılacak müracaatta oyun, temsil veya gösteriye katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir. Ayrıca, salon sözleşmesi de istenilir.