KARAYOLU GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ
 
    a) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden çıkarılan Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmelik gereğince tesislerin kara yoluna bağlantı şartları aşağıdaki gibidir.Belediye Mücavir alan sınırları içerisinde Karayolları Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü alınmak zorundadır.Belediye içerisinde olmayanlar. Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi şartları aşağıdaki gibidir.
 
 
ÖN İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
 
Durumu bu yönetmelik hükümlerine uygun olan yerler için başvuru sahibine tebligat yapılarak; Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlettirmek üzere, aşağıdaki evraklar istenecektir.
    * Tesis yapılacak yerin tapusu
    * Çaplı tasarruf belgesi
    * Zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tasdikli bir örneği
    * Vaziyet planı: Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından beş adet,
    * Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair ilgili belediyeden alınmış yazı.Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden her birinin noterden tasdikli muvafakatları ayrıca istenir.Gerekli belgelerin tamamlanmasını takip eden bir ay içinde ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğünce Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi düzenlenerek, vaziyet planı onaylandıktan sonra bir örneği Ön İzin Belgesi ile birlikte başvuru sahibine ve ilgili Valiliğe gönderilir.
 
    b) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alınmadan tesise inşaat izni verilemez. Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi alındığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili Valilikten inşaat izni alınmalıdır. Bu inşaat izin belgesinin tasdikli bir örneği yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluşun ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilir.
 
    c) Başvuru sahibinin yazılı isteği veya dilekçe ekinde ibraz edilen belgelerin sahte, eksik veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması hallerinde bu belge iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve başvuru sahibine bildirilir.
 
    d) Yolu yapan ve bakım altında tutan kuruluşlar, tesis inşaatının her aşamasında, inşaatın bu yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmeye yetkilidirler.
 
    e) Geçiş yollarının, bu yollar ile ilgili adaların, park yerlerinin ve ilgili diğer hususların bu yönetmelik ve Geçiş yolu İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. İlgililerce, aykırı bir durumun belirlenmesi halinde, aykırı görülen hususlar için zabıt düzenlenerek, aykırılığın giderilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğünce üç ay süre verilir. Bu süre sonunda belirlenen aykırılığın giderilmemesi halinde bu belge iptal edilir.
 
 
GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ
 
      Bu yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması zorunludur. Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğinin sağlanması ile ilgili olup 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince alınması gerekli ruhsatlar yönünden geçerli değildir. Ancak Geçiş Yolu İzin Belgesi alınmadan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun öngördüğü ruhsat alınsa dahi, inşaata başlanılamaz.Tesis sahibince, yapılanma, arazi kullanımı ve diğer hususlarla ilgili olarak görevli ve yetkili kuruluşlardan gerekli iznin alınması zorunludur.
 
 
GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALMAK ÜZERE TESİS SAHİBİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
 
    a) Bu yönetmelik ile Geçiş Yolu Ön İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak inşaatı bitirilen tesisler için Geçiş Yolu Ön İzin Belgesini Geçiş Yolu İzin Belgesi ile değiştirmek üzere ilgili kuruluşun Bölge Müdürlüğüne müracaat edilir. İlgili kuruluşça yerinde inceleme yapıldıktan ve yönetmelik şartlarına aykırı bir durumun olmadığı tespit edildikten sonra tesise Geçiş Yolu İzin Belgesi verilir.
    
    b) Geçiş Yolu İzin Belgesi verilen tesisler için 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere göre ilgili Valilikten İşletme İzin Belgesi (Yapı Kullanma İzni) alınır. Bu yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen hususlara aykırı olarak inşaatı bitirilen tesislere İşletme İzni Belgesi verilemez.Tesislerin işletilmesi sırasında, bu Yönetmelik hükümleri ile Geçiş Yolu İzin Belgesinde belirtilen şartlara uygunluğu, ilgililerce sürekli olarak denetlenir. Aykırı görülecek hususlar tesis sahibine yazılı olarak tebliğ edilerek, aykırılığın giderilmesi istenir. Aykırılığın durumuna göre uygun bir süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın giderilmemesi durumunda Geçiş Yolu İzin Belgesi geçici olarak iptal edilir ve durum ilgili Valiliğe ve tesis sahibine bildirilir. Valilikçe, ilgili kuruluşla işbirliği sağlanarak tesise ait geçiş yolları her türlü gider tesis sahibine ait olmak üzere araç giriş çıkışına imkan vermeyecek şekilde tamamen kapatılmak suretiyle tesis geçici olarak faaliyetten men edilir. Belirlenen aykırılıkların giderildiği tesis sahibince yazılı olarak bildirildiğinde, gerekli inceleme yapılarak, bu aykırılıkların giderildiğinin anlaşılması halinde Geçiş Yolu İzin Belgesi yeniden verilir ve bu durum ilgili Valiliğe bildirilir.
      
    2- Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü Çalışmalarda Alınacak Tedbirler.Karayolu yapısında herhangi bir çalışma yapılamaz. Yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş tarafından yapılacak çalışmalar bu hükmün dışındadır.Başka türlü bir çözümün bulunmadığı hallerde:
      
    a)Kamu hizmetinin bahis konusu olduğu işler için ilgili kamu kurum veya kuruluşu ile yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluş arasında protokol yağılarak,
 
    b) Diğer işler için, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince, yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluştan izin alınarak, çalışma yapılabilir.Yapılacak çalışmaların, protokol veya izin belgesinde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülüp tamamlanması zorunludur. Protokol yapılmaksızın veya izin alınmaksızın yürütülen, protokol veya izin belgesinde belirtilen esaslara aykırı olarak yapılan çalışmalar zabıtaca veya yolun bakım ve yapımı ile görevli kuruluşça derhal durdurulur. Bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engeller bütün sorumluluk iş sahibine ait olmak üzere zabıtaca veya gerekli hallerde yolun yapım ve bakımı ile görevli kuruluşla işbirliği yapılarak ortadan kaldırılır. Yapılan masraflar iş sahibine ödetilir.3- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden çıkarılan Karayolu Trafik Yönetmeliğinin 68. Maddesine göre araçların muayeneleri:Araçların muayeneleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait muayene istasyonlarında, veya bu kuruluş tarafından işletme belgesiyle yetki verilen, gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında, Bayındırlık Ve İskan Bakanlığınca çıkarılan "Araçların Muayeneleri İle Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik" esaslarına göre yapılır.