GENEL SAĞLIK SİGORTASI
 
        Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ‘‘aile bazlı’’ yapılmaktadır.

        Vatandaşların başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanlarının bilgileri “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi” üzerinden kontrol edilir.

        Aile bazlı gelir tespiti aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, ana ve babanın gelir ve giderleri esas alınarak yapılmaktadır.
 
 
GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ
 
        28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve izleme Sürecine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.
 
        2012 yılında hem yeşil kartlar yürürlükten kaldırılacak hem de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 30 güne tamamlanması ve Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünden çıkanların ya da bakmakla yükümlü olunmayan kişilerin zorunlu Genel Sağlık Sigortalılığı başlatılacaktır. 
 
        Bu durumdaki kişiler için yapılacak gelir tespiti işlemleri ve başvuru süresi için yönetmelik yayınlanmış ve yayın tarihi itibari ile de yürürlüğe girmiştir.
        Bu zorunluluk ilk olarak 1 Ekim 2010 günü yürürlüğe girmiş, ancak daha sonra bu uygulamada  erteleme  yapılmıştı.  
        6111 sayılı Kanun  ile  (5510  sayılı  Kanunun  60.  maddesinin  (d)  ve  (g)  bentlerinde  sayılan  kişiler açısından) genel sağlık sigortası zorunluluğu 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti
 
        01.01.2012  tarihi  itibariyle  sosyal  güvenlik  kapsamında  çalışmayan,  bakmakla  yükümlü olunan kişi olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumundan çıkanlar için zorunlu GSS'lik başlamış bulunmaktadır.
 
        Sigortalı  çalışanın;  eşi,  çocuğu  (erkek  18  yaşına  kadar,  okuyorsa 25 yaşına  kadar  /  evli olmayan ve çalışmayan kız çocuğu) ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı kurumca belirlenen ana ve babası, çalışan sigortalıdan dolayı GSS kapsamında olup farklı bir işlem yapmayacaklardır. Bu statülerinde bir değişme olması durumunda gelir testi yaptırılarak GSS'li olacaklardır.
 
        Genel  sağlık  sigortalısı  ya  da  genel  sağlık  sigortalısının bakmakla  yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren kişiler, SGK tarafından re’sen tescil edilecektir. 
 
        Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre  belirlenen  prime  esas  günlük kazanç  alt  sınırının otuz  günlük tutarı  (01.01.2013 – 30.06.2013 dönemi için 978,60 TL, 01.07.2013 – 31.12.2013 dönemi için 1021,50 TL) prime esas asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecektir. 
 
        Ayrıca, gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği SGK tarafından re’sen tescil edilen kişilere bildirilecektir.
        
        Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile genel sağlık sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecektir.
        
        Gelir testine tâbi tutulacak kişinin gelir testini yaptırmak üzere Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat yazılı başvurusu esastır. Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacaktır.
 
        Aynı aileden birden fazla kişinin gelir testine tâbi tutulacak kişi olması hâlinde aynı form ile başvuru yapılacaktır.
 
        Aynı aile üyelerinden biri veya birkaçı başvuruda bulunsa bile başvuru formunda hanede yaşayan tüm fertlere ait bilgiler yer alacaktır.
 
        Gelir testine tâbi tutulacak kişilerden, aile içinde kişi başına düşen gelirinin asgarî ücretin iki katından fazla olduğunu beyan edenler için gelir testi yapılmaksızın, beyan edilen gelir esas alınarak genel sağlık sigortası tescili yapılacaktır.
 
 
BAŞVURU
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;
- Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

- Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak (*) 

- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.
        (*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı

        Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.

        Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;
 
        Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.
 
        Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.
 
 
YARDIM TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER

        Başvurularda, yardım programlarına göre aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb) istenmez. 

        Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.
 
AİLE YARDIMLARI
 

Gıda Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 
 
Yakacak Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 
 
Barınma Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Barınma İhtiyaç raporu (EK-7/Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak)
* Varsa Hasar Tespit Raporu
 

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 
 
Diğer Aile Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler
 
 
EĞİTİM YARDIMLARI
 
 
Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

        Öğrenci İhtiyaç Yardımı uygulamasının okullar aracılığı ile toplu olarak yürütülmesi durumunda; bu yardım programından faydalanacakların tespiti okullarda oluşturulacak “Yardım Tespit Heyeti” tarafından belirleneceğinden, kişiden herhangi bir belge istenmez. 

        Öğrenci İhtiyaç Yardımı için münferit olarak yapılan başvurularda;

*SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
*Öğrenci Belgesi
 

Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt-Pansiyon vb)

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (Anne ve Babanın)
*Öğrenci Belgesi
*Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge
 
Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)
*SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu
 
 Diğer Eğitim Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler
 
SAĞLIK YARDIMLARI
 
Tedavi Destekleri

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler
 
Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

*SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu
 
Diğer Sağlık Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler
 
ÖZÜRLÜ YARDIMLARI
 
Özürlü İhtiyaç Yardımı
 
Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);
*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
*Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair
belge ( sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
 
-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;
*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
 
İşitme Cihazı 
*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Odyo testi
*İşitme cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
 
Konuşma Cihazı 
*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Konuşma cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
 
Özürlü Özel Eğitim Yardımı
*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Özel eğitim gerektiğine dair sağlık kurulu raporu
 
Diğer Özürlü Yardımları
* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler
 
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
 
Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb) 
*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb
 
Aşevi Faaliyetleri

Vakıfların belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda yürütülecektir. Aşevlerinden faydalanan ailelerin kimlik bilgileri ile adres varsa iletişim bilgileri kayıt altına alınacaktır.
 
Diğer Özel Amaçlı Yardımlar

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler
 
 
PROJE DESTEKLERİ
 
 
Yerel Girişimler Programı; 

* Yerel Girişimler Başvuru Formu ve diğer belgeler


Yerel Girişimler dışındaki projeler için;

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Projenin niteliğine göre SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığınca veya vakıfça istenebilecek belgeler