DERNEK KURULUŞUNDA İSTENİLEN BELGELER
 
Derneğin en az 7 kişiden oluşan kurucuları aşağıda belirtilen evrakları tanzim ederek, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine teslim eder.
 
* Kurucularca imzalanmış kuruluş bildirimi formu (4 Adet)
* Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış dernek tüzüğü,(4 Adet) 
* Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,(2’ şer adet)
* Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,(2 Adet)
* Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi, (2 Adet)
* Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,(2 Adet) 
* Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. (2 Adet) 
* Büyük boy Mavi renkli Klasör (1 Adet) Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.
 
DERNEK GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTIKTAN SONRA İSTENEN BELGELER:
 
* Genel Kurul Sonuç bildirimi (3 adet)
* Kongre tutanağı ( 2 adet) 
* Toplantıya katılan üyelerin imzaladığı liste ( 2 adet)
* Gündemli Karar defterinin fotokopisi (2 Adet)